Embalaža in odpadna embalaža

 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa pravila ravnanja v proizvodnji, pri dajanju embalaže v promet in uporabi embalaže ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.

Odpadna embalaža

 

Določbe te uredbe se uporabljajo za vso embalažo, ki se daje v promet, in vso odpadno embalažo, ki nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, ne glede na uporabljeni embalažni material, če za posamezno vrsto embalaže ali odpadne embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno embalažo poseben predpis ne določa drugače.

 

Zavezanec za poročanje je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS, in je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže.

 

Zavezanci lahko izpolnjujejo zahteve in obveznosti za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, skladno z omenjeno uredbo, na dva načina:

 

  1. sklenejo pogodbo z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo ali
  2. preko individualnega sistema. POZOR! (Le za nekomunalno odpadno embalažo.)

 

Če želi embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže svoje obveznosti izpolnjevati preko individualnega sistema, se mora najprej vpisati v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. K vlogi za izdajo potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov mora priložiti dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in načrt ravnanja z odpadno embalažo.

 

 

DODATNE OBVEZNOSTI!

 

V primeru, da embalaža ni vračljiva ali letna količina embalaže, ki jo zavezanec da v promet ali jo sam uporabi, presega 15.000 kg mora zavezanec plačati tudi okoljsko dajatev za nastajanje odpadne embalaže, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (CURS).

 

Ko zavezanec prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu (CURS) vložiti prijavo dejavnosti, zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

 

Zavezanec je dolžan carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.

 

 

IZJEME!

 

Embalerju, pridobitelju blaga ter proizvajalcu in pridobitelju embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, ni treba sporočiti podatkov o dajanju embalaže v promet, če:

 

  • je embalaža, ki jo daje v promet ali sam uporabi, vračljiva embalaža ali
  • letna količina embalaže, ki jo da v promet ali jo sam uporabi, ne presega 15.000 kg.

 

 

Okoljska dajatev se ne plačuje za:

 

  • embalažo embaliranega blaga, ki je iznešeno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU ne glede na to, ali je embalirano v RS, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz drugih držav članic EU in
  • embalažo, ki se izvozi iz območja EU ali iznese v druge države članice EU ne glede na to, ali je proizvedena v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Odpadna embalaža

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook