Ravnanje z azbestom

UKREPI PRI DELU Z AZBESTOM

SE AZBEST ŠE SME UPORABLJATI?

RAVNANJE Z AZBESTNIMI ODPADKI

NASVETI IN UKREPI ZA DELODAJALCE

 

Proizvajalci gradbenih in drugih materialov so v preteklosti za izboljšanje lastnosti v svoje proizvode vgrajevali snovi, ki so vsebovale azbest. Vendar se je kasneje izkazalo, da azbest oziroma azbestna vlakna predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi.

Pri delu z azbestom je potrebno zagotoviti primerno osebno varovalno opremo, ki je odvisna od vrste dela in količine prostih azbestnih vlaken v zraku.

 

 Primerna osebna varovalna oprema pri delu z azbestom

 

Kdaj postane azbest nevaren?
 

Azbest, ki se nahaja v stavbah, postane nevaren ko:

 • material dotraja,
 • se poškoduje,
 • se zaradi neprimernega  ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak.

 

Ali se azbest še sme uporabljati?

V Sloveniji je uporaba azbesta prepovedana od 1. januarja 2003.
 

Po Uredbi o ravnanju z odpadki je prepovedana:

 • ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo ponovno uporabo ter
 • recikliranje azbestnih odpadkov.

 

Dovoljena postopka predelave sta:

 • utrjevanje - odpadki se vmešajo v vezivo in se z njim vežejo tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje,
 • uničevanje azbestnih vlaken - postopek predelave, pri katerem s kemično, toplotno, mehansko obdelavo nastanejo iz azbesta druge snovi ali minerali, ali azbest izgubi svojo vlaknato strukturo.

 

Ravnanje z azbestnimi odpadki

 

Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki (slika 1), odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem:

 • obdelani s postopki utrjevanja, uničevanja azbestnih vlaken,
 • pakirani v vrečah (prepreči sproščanje v okolje).

 

Trdo vezani azbestni odpadki (slika 2) morajo biti pred odstranjevanjem že na mestu nastanka pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo – prepreči se sproščanje v okolje med prevozom, pri nakladanju/razkladanju.

 

Šibko vezani azbestni odpadki Trdo vezani azbestni odpadki
Slika1: Šibko vezani azbestni odpadki Slika2: Trdo vezani azbestni odpadki

 

Odstranjevanje azbestnih odpadkov lahko izvaja le oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje.
Okoljevarstveno dovoljenje  NE POTREBUJE oseba,  ki izvaja dela manjšega obsega.

 


Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken, ki vsebujejo vlaknate silikate: krizotil (beli azbest), amozit (rjavi azbest), aktinolit, antofilit, krokidolit (modri azbest), tremolit.

 

Azbest


Lastnosti azbesta so, da je odporen na kislino, lužila in visoko temperaturo. Azbest se pojavlja v naslednjih izdelkih: brizganih ometih, izolacijskih ploščah, tesnilnih masah, lepilih, strešnih kritinah, fasadnih oblogah, ceveh, zavornih ploščah in drugje. Zdravju škodljiva so prosta azbestna vlakna, ki se nahajajo v zraku in pridejo v človeški organizem z vdihavanjem ali zaužitjem. V pljučih in drugih organih povzročajo različne bolezni.

 

Azbest v tkivu deluje fibrogeno (povzroča razraščanje vezivnega tkiva) in rakotvorno. Rakotvorne bolezni povzročajo vse vrste azbesta. Te bolezni so neozdravljive.
Zaradi škodljivih lastnosti je uporaba azbesta v Sloveniji prepovedana, prav tako pa se azbest cementnih in drugih azbestnih odpadkov ne sme uporabljati za nasipavanje poti, dvorišč, jam in podobno.

 

PRI DELU Z AZBESTOM SE MORAJO IZVESTI NASLEDNJI UKREPI:

Preberite si še članek Kako pravilno ravnati z azbestnimi odpadki?

 

 • pred pričetkom izvajanja rušitvenih del ali pred odstranjevanjem azbesta oziroma proizvodov, ki vsebujejo azbest iz zgradb, konstrukcij, instalacij, naprav, opreme je potrebno izdelati NAČRT DELA (za ravnanje z  gradbenimi odpadki) ter  PISNA NAVODILA za izvajanje del;

 • območja, kjer se izvajajo dela z azbestom, morajo biti jasno razmejena in označena z varnostnimi znaki o prepovedi  „DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM PREPOVEDAN;   POZOR - AZBESTNA VLAKNA; PREPOVED KAJENJA“;

Pozor - azbestna vlakna!

 • dostop na območja je dovoljen le tistim delavcem, ki morajo delati ali vstopiti na ta območja zaradi narave svojega dela ali zmožnosti;

 • izdelana in izobešena morajo biti pisna navodila o mejnih vrednostih, higienskih ukrepih, pravilni uporabi in nošenju osebne varovalne opreme, posebnih preventivnih ukrepih, o možnem tveganju za zdravje zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu;

 • potrebno je redno usposabljanje za varno opravljanje dela za vse delavce, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni  azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest (teoretično, praktično);

 • delavcem mora biti zagotovljen ustrezen prostor, v katerem lahko uživajo hrano, pijačo brez tveganja za kontaminacijo z azbestnim prahom ali prahom materialov, ki vsebujejo azbest;

 • namenska uporaba osebne varovalne opreme: polobrazna maska, varovalne rokavice, zaščitna obleka, zaščitna obleka za enkratno uporabo (vrhnje oblačilo), varovalni čevlji, varovalna očala, čevlji z dodatno varovalno kapico;

 • delodajalec mora v izjavi o varnosti z oceno tveganja določiti potrebno osebno varovalno opremo in roke za uporabo ali zamenjavo;

 • zagotovljene morajo biti ločene garderobne omarice za delovno ali varovalno obleko  in civilno obleko;

 • varovalne obleke je potrebno namestiti na točno določeno mesto, potrebno je preverjanje ter čiščenje varovalne opreme po vsaki uporabi. Za čiščenje  onesnažene obleke je  zadolžen delodajalec

 • zagotovljeni morajo biti ustrezna umivalnica, prha, toaletni prostori za zaposlene delavce;

 • delavci morajo opraviti zdravstveni pregled, skladno z določenimi zdravstvenimi zahtevami za delo;

 • delavec ne sme delati več kot 8 ur/dan oz. 40 ur/teden;

 • rotiranje delavcev ni dovoljeno (ukrep zmanjšanja  izpostavljenosti);

 • MERITVE koncentracije AZBESTNIH VLAKEN v zraku na območju odstranjevanja;

 • izvajalec del mora vsaj 15 dni pred začetkom izvajanja aktivnosti, pri katerih bi lahko bili delavci pri svojem delu izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebuje azbest, PISNO OBVESTITI INŠPEKCIJO ZA DELO.

 

Več informacij o ravnanju z azbestom ter o usposabljanju delavcev, ki ravnajo z azbestom poiščite pri naši sodelavki IRENI VOUK: irena.vouk@civis.si ali preko tel.štev: 02 331 84 44

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Ravnanje z azbestom

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook