Varnost na gradbiščih

 

Varnostni načrt

Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije pri gradnji objektov, ki ga mora zagotoviti naročnik pred pričetkom gradnje objekta.

 

 • Z varnostnim načrtom se določijo pravila, kako na gradbišču zagotoviti varnost in zdravje vseh, ki se pojavljajo na gradbišču.
 • Pravila veljajo samo za določeno (konkretno) gradbišče.
 • V varnostnem načrtu se upoštevajo vse morebitne dejavnosti ob oziroma v bližini gradbišča.
 • Dostopen mora biti vsem izvajalcem.
 • Iz varnostnega načrta mora biti razvidna urejenost gradbišča.
 • Opredeljeni morajo biti ukrepi pri izvajanju posebno nevarnih del.
 • V primeru sprememb na gradbišču je potrebno dopolniti varnostni načrt ali izdelati revizijo varnostnega načrta.
 • Sestavni del varnostnega načrta je ocena stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

 

V varnostnem načrtu je prikazano časovno zaporedje aktivnosti na gradbišču, kjer mora biti razvidno, kdaj je potrebno biti še posebej pozoren na varnost in zdravje delavcev (posebno nevarna dela, istočasnost opravljanja več različnih del, večje število različnih izvajalcev, nevarne snovi ipd.).

 

Varnost na gradbiščih

 

Ker pa vseh nevarnosti v varnostnem načrtu ni mogoče predvideti, mora biti na gradbišču še knjiga ukrepov za varno delo, kamor se vpisujejo vsi dodatni ukrepi, ki so potrebni za varno in zdravo delo, in roki, v katerih je potrebno ukrepe izvesti.

 

Knjiga ukrepov za varno delo

 • Ukrepi so posredovani s strani koordinatorja za VZD na gradbiščih.
 • Ukrepi se nanašajo na točno določenega izvajalca, ki mora biti z ukrepom tudi seznanjen. Določiti je potrebno rok odprave ukrepa in osebo, ki je za ukrep zadolžena.
 • Knjiga ukrepov mora biti na razpolago na gradbišču in v vsakem trenutku dostopna Inšpekciji za delo RS.

 

Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih

Koordinator za varnost in zdravje pri delu je imenovan posebej za fazo priprave in posebej za fazo izvajanja projekta.

 

Naloge koordinatorja v fazi priprave projekta:

 

 • usklajuje načrtovanje različnih postavk ali faz del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju, ko se odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih;
 • usklajuje čas, potreben za dokončanje del ali faz del;
 • izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt;
 • pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazi uporabe, vzdrževanja, rušenja…);
 • prikaže stroške, ki so potrebni za izvajanje skupnih ukrepov za varno in zdravo delo;
 • svetuje investitorju in ostalim sodelujočim (projektantom, potencialnim izvajalcem, nadzornikom) pri vprašanjih s področja varnosti in zdravja pri delu.
   

Omejitev dostopa

 

Koordinator v fazi izvajanja projekta:

 

 • sodeluje pri planiranju posameznih faz dela, ko se odloča o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih,
 • sodeluje pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz del, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno,
 • zagotavlja, da delodajalci in samozaposlene osebe upoštevajo temeljna načela Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • zagotavlja, da izvajalci ravnajo v skladu z varnostnim načrtom,
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, da se preprečijo poškodbe ali zdravstvene okvare pri delu,
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene oziroma imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

 

Vse ukrepe, ki jih je potrebno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev in ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu, mora koordinator zabeležiti v knjigo ukrepov za varno delo. To knjigo mora hraniti koordinator in mora biti ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem izvajalcem.

 

Zaradi zagotovitve čim večje neodvisnosti, se zahteva, da koordinacije v fazi izvajanja ne more izvajati ena od izvajalskih organizacij, razen v primeru, ko naročniki nastopajo tudi kot izvajalci posameznih del (tržna gradnja, komunalna podjetja, elektrodistribucija...). Na ta način odgovornosti za varnost in zdravje ne prenesejo na druge izvajalce, saj so za to odgovorni sami.

 

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Varnost na gradbiščih

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook