Pregled skladiščnih regalov

 

Skladiščni regali so namenjeni za skladiščenje palet ali kosovnega blaga v višino. V podjetju Civis d.o.o. izvajamo pregled in kontrolo paletnih ter poličnih regalov v skladiščih, po standardu SIST EN 15635:2009. Lastnik oz. uporabnik skladišča je odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto svojega blaga.

 

Naročite svoj izvod brošure

 

Zakonska podlaga

Skladiščne regale je potrebno obravnavati na podlagi 19. člena zakona iz ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/2011), ter upoštevati je potrebno 9. člen pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št.101/2004).

 

Zahteve za lastnika oz. uporabnika skladišča po standardu SIST EN 15635:2009

Kot izhaja iz standarda je lastnik oz. uporabnik skladišča odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto svojega blaga.

 

Lastnik oz. uporabnik skladišča mora imeti vso dokumentacijo o regalnih sistemih (tehnično dokumentacijo in dokumentacijo o pregledih in vzdrževanju sistemov). Lastnik oz. uporabnik mora izvajati preglede opreme.

 

Delodajalec mora zagotoviti:

 • Določitev odgovorne osebe za varnost pri delu v skladišču (PRSES - person responsible for storage equipment safety),
 • usposobljene ljudi, ki delajo v skladišču,
 •  navodila za uporabo skladiščne opreme v skladu z navodili proizvajalca,
 • vrste in obseg pregledov,
 • vrste in obseg vzdrževanja,
 • zmanjševanje poškodb (metoda klasifikacije poškodb regalnih stranic in nosilcev, prečk ter diagonal po smernicah v standardu).

 

Paletno okno

Palete se odlagajo na paletno okno, ki je sestavljeno iz nosilcev. Pred vsako spremembo razporeda, dodajanja ali odvzemanja paletnih oken (nosilcev) v paletnem polju, ki bi vplivala na nosilnost in stabilnost regalne konstrukcije, se je potrebno posvetovati z dobaviteljem ali proizvajalcem opreme. Za vse spremembe, ki jih je izvedel uporabnik brez odobritve dobavitelja oziroma proizvajalca opreme, nosi vso odgovornost sam.

 

pregled skladiščnih regalov

 Vir slike: pixabay.com.

Pogostost pregleda

Za zagotovitev varnega dela po standardu SIST EN 15635:2009 so pri uporabi regalnih konstrukcijah potrebni in obvezni:

 

1. Pregledi opreme po standardu SIST EN 15635:2009

 • Začetni oziroma prvi pregled konstrukcije (skladnost izvedbe z dokumentacijo), določitev osebe PRSES, usposobiti zaposlene, ki delajo v regalnem sistemu ter prevzem tehnične dokumentacije regalnega sistema.
 • Vizualni pregled regalne konstrukcije, ki se opravlja 1 x tedensko ali v ustreznih intervalih v odvisnosti od obremenitve in obratovanja skladišča. Nujen pisni zapis o pregledu. Opravlja ga oseba PRSES.
 • Redni strokovni pregled konstrukcije enkrat letno, ki ga mora opraviti strokovno usposobljena oseba iz varstva pri delu. Po pregledu izda dokumentacijo o letnem strokovnem pregledu odgovorni osebi v skladišču-PRSES. Pregled obsega sledeče:
  • vizualni in tehnični pregled celotne konstrukcije (ukrivljenost),
  • vizualni pregled antikorozivne zaščite,
  • pregled nosilnosti in obremenjenosti konstrukcije,
  • vizualni pregled zvarnih in vijačnih spojev,
  • potrebna navodila in oznake na konstrukciji.

 

 pregled skladiščnih regalov

Redni letni pregled opravimo z odgovorno osebo v skladišču - PRSES.

 

 • Izredni strokovni pregled, v primerih, kadar pride do večjih sprememb regalne opreme (modifikacije, večje in obsežnejše poškodbe, itd).

 

2. Določitev odgovorne osebe »PRSES« za varstvo pri delu v območju skladišča

 

Povzeto po standardu SIST 15635:2009, »PRSES« pomeni Person Responsible for Storage Equipment safety-oseba odgovorna za varnost v skladišču.

 

 

Oseba, ki izvaja preglede

Strokovne preglede izvaja strokovno usposobljena oseba, ki izvaja preglede v presledkih, ki niso daljši od 12 mesecev. Dokumentacija o letnem pregledu opreme mora obstajati v pisni obliki, katero pripravi in podpiše za to strokovno usposobljena oseba iz varstva pri delu. Poročilo se predloži odgovorni osebi »PRSES« s pripombami in predlogi za katerikoli ukrep, ki je potreben na konstrukciji.

 

Slika: Prikaz metode merjenja poškodovanih stebrov in diagonal med stebri pri tipičnih paletno/poličnih regalih iz standarda SIST EN 15635: 2009.

 

 

 

Katere preglede vam nudi Civis?

 

1. Redni strokovni pregled konstrukcije enkrat letno

 

Po pregledu izdamo dokumentacijo o letnem strokovnem pregledu odgovorni osebi v skladišču-PRSES. Pregled obsega sledeče:

 • Pregled tehnične dokumentacije skladišča,
 • vizualni in tehnični pregled celotne konstrukcije (ukrivljenost),
 • vizualni pregled antikorozivne zaščite,
 • pregled nosilnosti in obremenjenosti konstrukcije,
 • vizualni pregled zvarnih in vijačnih spojev,
 • pregled dela skladiščnih regalov, ki so v dokumentaciji zapisano kot popravljeni, poškodovani,
 • pregled dokumentov pregledov regalen konstrukcije, ki jih izvaja odgovorna oseba za varnost skladiščne opreme "PRSES"s pripombami in predlogi za ukrepe,
 • potrebna navodila in oznake na konstrukciji.

 

2. Strokovni pregled celotne konstrukcije glede na  zahtevo naročnika

 

Po pregledu izdamo dokumentacijo o strokovnem pregledu in popisu celotnega regalnega skladišča. Pregled obsega sledeče:

 • Pregled tehnične dokumentacije skladišča, 
 • vizualni in tehnični pregled celotne konstrukcije (ukrivljenost),
 • vizualni pregled antikorozivne zaščite,
 • pregled nosilnosti in obremenjenosti konstrukcije,
 • vizualni pregled zvarnih in vijačnih spojev,
 • potrebna navodila in oznake na konstrukciji,
 • popis in poročilo vseh regalnih oken v regalnem skladišču.

 skladiščni regali povpraševanje

 

Pregledi tudi z dvižno ploščadjo

 

pregled skladiščnih regalov pregledi skladiščnih regalov z dvižno ploščadjo

 Visoke skladiščne regale pregledamo tudi z dvižno ploščadjo.

 

Rezultati pregleda - kategorije poškodb

V primeru poškodb regala ocenitev škode razdelimo v tri kategorije in sicer:

 

RDEČA - takoj je potrebno razbremeniti poškodovani regal in ga pred ponovno uporabo popraviti.

ORANŽNA - ugotoviti je potrebno škodo, naročiti potreben servisni material, zagotoviti, da niso poškodovane lokacije obremenjene z blagom.

ZELENA - zabeležiti poškodbo in jo preveriti ob strokovnem pregledu v naslednjem letu.

 

Podrobni postopek pregleda in potrebne ukrepe pri poškodbah ter dodatne informacije o pregledu skladiščnih regalov prejmete pri našem strokovnem sodelavcu mag. Damijanu Švajncerju Butinarju. Pokličite ga na GSM:  041 791 117 ali pišite na svajncer.butinar@civis.si

 
 
T : +386 2 331 84 44   •  F : +386 2 331 84 46   •  info@civis.si
 

Pregled skladiščnih regalov

Vse pravice pridržane. Copyright © 2015 CIVIS d.o.o.
Sledite nam na:
Facebook