Varstvo in zdravje pri delu

Požarna varnost

Požar je ena od hujših nezgod, ki se lahko pripeti v podjetju. Da bi možnost nastanka požara zmanjšali na najnižjo možno raven, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

Na področju varstva pred požarom izvajamo dela na naslednjih področjih

Požarni red in ocena požarne ogroženosti

Vsi lastniki ali uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov morajo izdelati oceno požarne ogroženosti in določiti požarni red.

Požarni in evakuacijski načrti

Za požarno bolj ogrožene objekte (ocena požarne ogroženosti 3 ali višje stopnje) in za objekte, v katerih se zbira več ljudi (nad 100 ljudi), je treba izdelati tudi požarne načrte in načrte evakuacije ob požaru. Lastnik ali uporabnik takega objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je objekt lociran.

Vaja evakuacije

Lastniki ali uporabniki požarno bolj ogroženih objektov (ocena požarne ogroženosti 3 ali višje stopnje) in objektov, v katerih se zbira več ljudi (nad 100 ljudi), morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Pooblaščena oseba

Lastnik ali uporabnik objektov lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki v imenu lastnika oz. uporabnika objekta skrbi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kljub temu pa je lastnik oz. uporabnik objektov še vedno odgovoren za izvajanje omenjenih ukrepov.

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom.

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
Delodajalec, ki mora izdelati poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

Meritve strelovodnih napeljav

Redni pregled sistemov zaščite pred strelo za obstoječe stavbe je treba izvesti v:

 • roku, ki ni daljši od 2 let, v stavbah, pri katerih je ozemljitev sistema zaščite pred strelo povezana z ozemljitvijo energetskih naprav;
 • roku, ki ni daljši od 4 let, v vseh drugih stavbah.

NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • opravljanje nalog odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom,
 • pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varstva pred požarom (mesečni pavšal, po opravljenih nalogah…),
 • izdelava ali revizija požarnih redov z zahtevanimi prilogami,
 • izdelava ali revizija požarnih in evakuacijskih načrtov,
 • izdelava ocen požarne ogroženosti,
 • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • organiziranje in izvajanje praktičnega usposabljanja z gasilnimi sredstvi na poligonu,
 • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • strokovna pomoč, svetovanje, organizacija, usklajevanje in usmerjanje pooblaščenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
 • svetovanje, strokovna pomoč in organizacija vaj evakuacije iz objektov,
 • pregled in meritve strelovodnih napeljav,
 • organizacija vodenja predpisanih evidenc varstva pred požarom.
Zapri
Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

0