Splošni pogoji poslovanja

Standardni pogoji poslovanja CIVIS d.o.o.

Standardni pogoji določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank CIVIS d.o.o. in naročnika storitev, določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del posebnih dogovorov med pogodbenima strankama. Standardni pogoji se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni standardni pogoji začnejo veljati z dnevom objave na spletnih straneh www.CIVIS.si. Standardni pogoji poslovanja so na voljo tudi na sedežu podjetja.

NAROČANJE STORITEV

Stranka lahko naroči storitve, ki jih opravlja CIVIS d.o.o. na naslednje načine:

1) Pošlje naročilnico:

  • po elektronski pošti kontaktne osebe CIVIS (elektronski naslovi so objavljeni na spletni strani),
  • elektronsko preko spletne strani WWW.CIVIS.SI ,
  • po faksu na številko +386 2 331 84 46 ,
  • po pošti na naslov: CIVIS d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor.

2) Naročilnico izroči osebno.
3) S CIVIS d.o.o. sklene pogodbo.
PREKLIC NAROČILA

Rok za preklic pogodbe se določi vsakič sproti v pogodbi. Rok za preklic ostalih naročil je najmanj dva dni pred dogovorjenim rokom za pričetek izvajanja storitve. Pogoje preklica prijave na seminarje, usposabljanja in pripravljalne delavnice si preberite tukaj.

VAROVANJE POSLOVNE TAJNE

Izvajalec (CIVIS d.o.o.) se zavezuje, da ves čas, tudi po zaključku dela, kot poslovno skrivnost varuje vse naročnikove zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oziroma ostale podatke, ki so mu bili dostopni pri opravljanju storitve in se nanašajo na naročnika in na njegovo poslovanje.

PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev izvajalca predložiti v roku 8 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu CIVIS d.o.o. Izvajalec se zaveže pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti stranko.
V primeru priziva na odločitev kontrolnega organa mora naročnik priziv obvezno podati pisno. CIVIS d.o.o. prizive rešuje v najkrajšem možnem času, skladno s svojimi postopki.

DELOVNI ČAS
V poslovnih prostorih poslujemo od ponedeljka do petka od 7:00 / 8:00 do 15:00 / 16:00. Naši strokovni sodelavci izvajajo delo predvsem na terenu, pogosto tudi izven omenjenega časa (odvisno od pogojev in vrste dela).

KOMUNIKACIJE
Komunikacije med strankami in podjetjem lahko potekajo preko sedeža v Mariboru, podružnic, spletne strani ter osebno z zaposlenimi na družbi .

NAROČILA
Naročila sprejemamo pisno, po telefaksu, telefonu ter preko elektronske pošte. Samo naročilo mora biti točno definirano (vsebina, obseg…).

O pogojih same izvedbe storitve (kontrole/preskusa) in dokumentaciji, ki jo mora stranka predhodno predložiti, se strokovni izvajalec dogovori pred pričetkom izvedbe storitve. Ob vsakem naročilu prejme stranka pisno potrditev naročila oz. obvestilo, da smo pričeli z izvajanjem del. Stranka lahko svoje naročilo spremeni oz. prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Prejemamo le pisne spremembe oz. preklice naročil.

PONUDBE
Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi. Po preteku ponudbe se lahko veljavnost ponudbe na željo stranke podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

CENE
Cene storitev CIVIS d.o.o. se obračunajo po ceniku storitev, ki je bil v veljavi ob opravljanju storitve in se zaračunajo v € (eurih). Zadnji veljaven cenik storitev je na voljo na sedežu CIVIS d.o.o.. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

Popusti navedeni v opisu posamezne storitve se med seboj ne seštevajo.

PLAČILO
Stranka plača storitev po izstavitvi računa ali s predplačilom. Rok plačila je naveden na računu oz. predračunu. Stranka prejme račun po opravljeni storitvi, razen če je v pogodbi ali dogovoru določeno drugače. V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico do zaračunja zakonskih zamudnih obresti.

Ob elektronski prijavi (prijava preko spletne strani www.civis.si) na seminar ali usposabljanje prejme stranka na naveden elektronski naslov ob prijavi pisno potrdilo s podatki o plačilu. Pred izvedbo seminarja oz. usposabljanja je naveden znesek potrebno poravnati, razen če  v pogodbi ali pisnem dogovoru ni določeno drugače.

Kotizacijo za pripravljalne delavnice (trajanje 2 ali 3 dni) mora prijavljeni ali podjetje, ki je prijavilo kandidata poravnati najkasneje 8 dni pred pričetkom delavnice. Podatke in znesek za plačilo prejme prijavljeni ob elektronski prijavi na naveden elektronski naslov, v primeru telefonske prijave ali pisne prijave prejme prijavljeni oz. podjetje podatke za plačilo na svoj elektronski naslov.

ODJAVA IZ SEMINARJA, USPOSABLJANJA IN PRIPRAVLJANIH DELAVNIC

ENODNEVNI SEMINARJI:

V primeru odjave iz enodnevnega strokovnega seminarja na dan izvedbe seminarja, si pridružujemo pravico do obračuna 100% vrednosti kotizacije.

V primeru odjave iz enodnevnega strokovnega seminarja 1 ali več dni pred pričetkom seminarja, si pridružujemo pravico do obračuna 30% vrednosti kotizacije.

DELAVNICE 2 DNI ALI VEČ

V primeru odjave večnevno (2 ali več dni) pripravljalno delavnico 3 dni (vključno s tremi dnevi) pred pričetkom delavnice, si pridržujemo pravico zadržati 30% vrednosti kotizacije.

NAČIN DOBAVE
Stranka prejme izdelek po pošti oz. osebno.

PRAVICE
CIVIS zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, v drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb družbe.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA

Naročnik mora zagotoviti, da so vsi udeleženci usposabljanj zdravstveno sposobni za izvedbo naročenih usposabljanj in izpolnjujejo ostale zakonsko predpisane pogoje.

ODPOVED SEMINARJA, PRIPRAVLJALNE DELAVNICE ali USPOSABLJANJA

V primeru premalega števila prijavljenih kandidatov/kandidatk si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe ali odpovedi.

IZVENSODNO REŠEVANJE  POTROŠNIŠKIH SPOROV

Podjetje CIVIS d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri