Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika.
Zagotavljamo vse storitve za uskladitev procesov v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pri dajanju embalaže v promet in uporabi embalaže.
Ravnanje z odpadki

V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba o odpadkih, ki ureja ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanje odpadkov, klasifikacijski seznam odpadkov in obveznosti poročanja. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika. Odpadki se uvrščajo v skupine in podskupine v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov.

Skupine odpadkov so v klasifikacijskemu seznamu odpadkov označene z dvomestnimi številčnimi oznakami, podskupine odpadkov s štirimestnimi številčnimi oznakami in posamezna vrsta odpadkov s šestmestnimi številčnimi oznakami.

Hierarhija pravilnega ravnanja z odpadki
Prepovedano je med seboj mešati različne skupine ali splošne vrste nevarnih odpadkov, ali nevarne odpadke z nenevarnimi odpadki, snovmi ali predmeti. Namreč, če se nevarni odpadki pomešajo med nenevarne, postanejo tudi ti nevarni.
Skladiščenje, pakiranje in označevanje odpadkov

Imetnik odpadkov mora odpadke do oddaje ali prepustitve v nadaljnje ravnanje skladiščiti ločeno in zagotoviti, da se odpadki ne mešajo in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Začasno ali predhodno skladiščenje odpadkov je dovoljeno največ za dvanajst mesecev.

Odpadki, ki se začasno skladiščijo, zbirajo, prevažajo ali skladiščijo, morajo biti pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja ter opremljeni z oznako o nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki.

Nevarni odpadki morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

Če so odpadki, ki se prevažajo, nevarno blago po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, morajo biti označeni tudi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

Obveznosti povzročiteljev odpadkov

EVIDENČNI LIST

 

Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se na podlagi Uredbe o odpadkih premeščajo na območju RS, izpolni evidenčni list.

 

Evidenčni list vsebuje podatke o:

 • imetniku odpadkov in kraju oddaje pošiljke odpadkov,
 • prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu,
 • prevzemniku odpadkov in kraju prejema pošiljke odpadkov,
 • vrsti in količini odpadkov v pošiljki odpadkov oziroma o količinah odpadkov po posamezni vrsti odpadkov, če se pošilja sočasno več raznovrstnih odpadkov,
 • kraju in postopku obdelave odpadkov, če je prevzemnik odpadkov izvajalec obdelave odpadkov.

 

POROČILO

 

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali so v posameznem koledarskem letu zaposlovali 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora zagotoviti izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki, s katerim se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov in načini ravnanja z nastalimi odpadki. 

Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati najmanj:

 • podatke o vrstah, količinah in virih nastajanja odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanja;
 • opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi in preglednico z navedbo rokov izvedbe načrtovanih ukrepov;
 • opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z nastalimi odpadki s podatki o:
  • začasnem skladiščenju odpadkov,
  • oddaji ali prepuščanju odpadkov zbiralcu odpadkov, trgovcu oziroma izvajalcu obdelave odpadkov,
  • obdelavi odpadkov, ki jo izvaja ali namerava izvajati sam,
  • lastni obstoječi in načrtovani napravi za obdelavo odpadkov.

Načrt gospodarjenja z odpadki se pripravi za 4 leta. Pregledati in dopolniti pa ga je potrebno vsako leto.

Več informacij lahko najdete na spletni strani  Agencije RS za okolje oz. spletnih straneh spletnih straneh Uradnega lista.

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri