Varstvo in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu je obveznost delodajalca. Vsak delodajalec mora za svoje zaposlene zagotoviti zdravje in varnost pri delu. Delodajalcem in podjetnikom pomagamo izvajati vse potrebne ukrepe in usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1.

Pri Civisu vam zagotavljamo strokovne storitve,  usposabljanja in izpite iz varnosti in in zdravja pri delu na enem mestu.

Usposabljanja, izpiti in strokovna podpora pri varnosti in zdravju pri delu.

Storitve CIVIS na področju varstva pri delu

Z izboljšanim stanjem na področju varnosti pri delu ter zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček. Naše poslanstvo je podjetjem zagotoviti dobro organiziran in učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu. Na tak način zagotavljamo bolj varno in zdravo delovno okolje ter dobro počutje delavcev.

Varnost strojev in naprav

Delodajalec mora o pregledih delovne opreme voditi ustrezno evidenco. Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu narekuje delodajalcu, da mora biti delovna oprema varna za uporabo in zdravje. Delodajalec mora

Več informacij

Vse poti so lažje, če se sodelavci pri svojem delu počutijo varno in delajo v ustreznem delovnem okolju.

Povpraševanje in več informacij

Prosimo, izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu je obveznost delodajalca. Delodajalec mora za svoje zaposlene zagotoviti oceno tveganja, katera je sestavni del izjave o varnosti. 

Celovit nabor storitev, izobraževanj in usposabljanj na področju varnosti in zdravja pri delu. Vsak delodajalec mora za svoje zaposlene zagotoviti zdravje in varnost pri delu.

Izobraževanja in usposabljanja na področju varstva in zdravja pri delu

Najave terminov izobraževanj in usposabljanj, ter obvestila s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja

Storitve na področju varstva in zdravja pri delu

Najave terminov izobraževanj in usposabljanj, ter obvestila s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja

Vse poti so lažje, če se sodelavci pri svojem delu počutijo varno in delajo v ustreznem delovnem okolju.

Blanka Vrhovnik

Zame prva udeležba na takšnem seminarju in zato toliko bolj zanimivo. Še… Preberite več “Blanka Vrhovnik”

Blanka Vrhovnik
OŠ Neznanih talcev Dravograd

Janko F.

Udeležil sem se pripravljalne delavnice za strokovni izpit iz VPP, ki jo… Preberite več “Janko F.”

Janko F.

Davorin Mejal

Surovina ima 18 lokacij po celi Sloveniji. Civis smo kot izvajalca strokovnih… Preberite več “Davorin Mejal”

Davorin Mejal, varnostni inženir
Surovina d.o.o.

Alej Kop

Praktično, enostavno, zanimivo, udobno, dobro organizirano. Dobili smo vse potrebne informacije in… Preberite več “Alej Kop”

Alej Kop
OŠ Sveta Ana, Enota Vrtec Sveta Ana

Andrej Hajnc

Družba Dravske elektrarne Maribor s podjetjem CIVIS sodeluje na področju usposabljanja za… Preberite več “Andrej Hajnc”

Andrej Hajnc
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Izjava o varnosti z oceno tveganja


Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Strokovni delavec


Delodajalec lahko poveri opravljanje nalog varnosti in zdravja pri delu strokovnemu delavcu. Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki imajo dovoljenje za delo.

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu


Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Pregledi in preizkusi delovne opreme


Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.
Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Preiskave škodljivosti delovnega okolja


Delodajalci morajo s preiskavami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati mikroklimatske razmere in ustreznost naravne in umetne osvetljenosti in druge škodljive vplive na zdravje ali življenje delavcev. Delodajalec je dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let.

NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:
 • opravljanje nalog strokovnega delavca
 • varnosti pri delu v skladu z zahtevami
 • Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
  pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu (mesečni pavšal, po opravljenih nalogah…),
 • strokovna pomoč, svetovanje, organizacija, usklajevanje in usmerjanje poverjenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, pri ergonomiji delovnih mest in pri izbiri delovne opreme,
 • pregledi in preizkusi delovne opreme,
  pregledi osebne varovalne opreme,
  organizacija in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno delo na zahtevnejših delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare (viličaristi, upravljavci gradbene mehanizacije itd.),
 • organizacija in izvajanje usposabljanj neposrednih vodij za praktično usposabljanje zaposlenih za varno delo,
 • organizacija in izvajanje usposabljanj za koordinatorje varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,
  organizacija in izvajanje seminarjev na temo varnosti in zdravja pri delu s priznanimi strokovnjaki in nadzornimi organi na tem področju (inšpektorji za delo),
 • organizacija vodenja predpisanih evidenc,
 • organizacija in izvajanje predpisanih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja (nivo hrupa, osvetljenost, hrup, vibracije, mikroklima – vlaga, temperatura, prepih),
 • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja.
VEČ INFORMACIJ 

Irena Vouk, dipl. varn. inž

M: +386 51 685 079
E: irena.vouk@civis.si

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Zapri

Prijava

Zapri

Košarica (0)

Voziček je prazen Ni naročil v pripravi.