Varstvo pri delu : Varnost in zdravje pri delu

Varstvo pri delu – Usposabljanja, izpiti in strokovna podpora, VZD storitve, usposabljanja in izpite iz varstva in in zdravja pri delu.

Podjetjem pomagamo izvajati vse potrebne ukrepe in usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. Pri Civisu vam zagotavljamo strokovne storitve, usposabljanja in izpite iz varnosti in in zdravja pri delu na enem mestu.

Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve

Varstvo pri delu - Usposabljanja, izpiti in strokovna podpora, VZD storitve, usposabljanja in izpite iz varstva in in zdravja pri delu.

Z izboljšanim stanjem na področju varnosti pri delu ter zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček. Naše poslanstvo je podjetjem zagotoviti dobro organiziran in učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu. Na tak način zagotavljamo bolj varno in zdravo delovno okolje ter dobro počutje delavcev.

Strokove storitve, usposabljanja in izpiti iz varstva in in zdravja pri delu na enem mestu. Varstvo pri delu.
Varnost in zdravje pri delu je obveznost delodajalca. Vsak delodajalec mora za svoje zaposlene zagotoviti zdravje in varnost pri delu. Delodajalcem in podjetnikom pomagamo izvajati vse potrebne ukrepe in usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1.

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Varstvo in zdravje pri delu je skrb vsakega izmed nas. Z izboljšanim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček.

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Strokovni delavec VZD

Delodajalec lahko poveri opravljanje nalog varnosti in zdravja pri delu strokovnemu delavcu. Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki imajo dovoljenje za delo.

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.
Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Preiskave škodljivosti delovnega okolja

Delodajalci morajo s preiskavami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati mikroklimatske razmere in ustreznost naravne in umetne osvetljenosti in druge škodljive vplive na zdravje ali življenje delavcev. Delodajalec je dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let.

NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:
 • opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti pri delu v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu (mesečni pavšal, po opravljenih nalogah…),
 • strokovna pomoč, svetovanje, organizacija, usklajevanje in usmerjanje poverjenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, pri ergonomiji delovnih mest in pri izbiri delovne opreme,
 • pregledi in preizkusi delovne opreme,
 • pregledi osebne varovalne opreme,
 • organizacija in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno delo na zahtevnejših delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare (viličaristi, upravljavci gradbene mehanizacije itd.),
 • organizacija in izvajanje usposabljanj neposrednih vodij za praktično usposabljanje zaposlenih za varno delo,
 • organizacija in izvajanje usposabljanj za koordinatorje varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • organizacija in izvajanje seminarjev na temo varnosti in zdravja pri delu s priznanimi strokovnjaki in nadzornimi organi na tem področju (inšpektorji za delo),
 • organizacija vodenja predpisanih evidenc,
 • organizacija in izvajanje predpisanih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja (nivo hrupa, osvetljenost, hrup, vibracije, mikroklima – vlaga, temperatura, prepih),
 • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Varstvo pri delu : Varnost in zdravje pri delu | Storitve

Varstvo pri delu : Varnost in zdravje pri delu | Usposabljanja in izobraževanja

Povpraševanje in več informacij

Prosimo, izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri