Varstvo in zdravje pri delu

Varstvo pri delu

Varstvo pri delu in zdravje pri delu je skrb vsakega izmed nas. Z izboljšanim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček.

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

NA PODROČJU VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:
 • opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti pri delu v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu (mesečni pavšal, po opravljenih nalogah…),
 • strokovna pomoč, svetovanje, organizacija, usklajevanje in usmerjanje poverjenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, pri ergonomiji delovnih mest in pri izbiri delovne opreme,
 • pregledi in preizkusi delovne opreme,
 • pregledi osebne varovalne opreme,
 • organizacija in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno delo na zahtevnejših delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare (viličaristi,
 • upravljavci gradbene mehanizacije itd.),
 • organizacija in izvajanje usposabljanj neposrednih vodij za praktično usposabljanje zaposlenih za varno delo,
 • organizacija in izvajanje usposabljanj za koordinatorje varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • organizacija in izvajanje seminarjev na temo varnosti in zdravja pri delu s priznanimi strokovnjaki in nadzornimi organi na tem področju (inšpektorji za delo),
 • organizacija vodenja predpisanih evidenc,
 • organizacija in izvajanje predpisanih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja (nivo hrupa, osvetljenost, hrup, vibracije, mikroklima – vlaga, temperatura, prepih),
 • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja.
Izjava o varnosti z oceno tveganja

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Strokovni delavec

Delodajalec lahko poveri opravljanje nalog varnosti in zdravja pri delu strokovnemu delavcu. Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu lahko delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi službami, ki imajo dovoljenje za delo.

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.
Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Preiskave škodljivosti delovnega okolja

Delodajalci morajo s preiskavami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati mikroklimatske razmere in ustreznost naravne in umetne osvetljenosti in druge škodljive vplive na zdravje ali življenje delavcev. Delodajalec je dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja v rokih, ki ne smejo biti daljši od treh let.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri

Civis

Varstvo in zdravje pri delu

Zapri

Prijava

Zapri

Košarica (0)

Voziček je prazen Ni naročil v pripravi

Civis

Varstvo in zdravje pri deluJezik