Usposabljanje SCC/SCP

Operativni vodje (A-17) in operativni delavci (A-16 in A-18)

V našem podjetju izvajamo redna tedenska usposabljanja operativnih zaposlenih in jih tako pripravimo na certificiranje, ter v sodelovanju s certifikacijsko hišo izvedemo izpit.

Osebni certifikat SCC/SCP je možno pridobiti po dokumentu A-17 za operativne vodje, ter po dokumentu A-16 in A-18 za operativne delavce.

Prenesite tabelo za prijavo udeležencev na uposabljenje SCC/SCP.

Industrije, kjer je zahtevan SCC standard

Na področjih, kjer obstaja povečano tveganje za varnost in zdravje delavcev, kot so recimo:

 • dela pri vzdrževanju ali gradnji v bližini industrijsko zahtevnih procesov,
 • kemični,
 • papirni/celulozni,lesni,
 • montažni industriji,
 • pri gradnji ali obnovi energetskih objektov in podobno, je smiselno uvesti posebne ukrepe, da se tveganje vzdržuje na sprejemljivi ravni.

Dodatne težave se pojavljajo na začasnih delovnih mestih, gradbiščih, kjer je improvizacija pogosto način dela. Delavci pogosto delajo na mestih, ki jih niso vajeni, spremembe delovnih mest so zelo pogoste, mešanje različnih izvajalcev del in profilov delavcev je veliko, prav tako pa tudi najemanje delovne sile in s tem težave pri razmejevanju odgovornosti posameznih delodajalcev. Splošna usposabljanja pogosto niso dovolj, da bi delavec spoznal ustrezne ukrepe za tako široko paleto nepredvidljivih situacij. Niso pa zanemarljiva niti okoljska tveganja, ki so v takšnih pogojih še posebej izrazita. V teh težkih pogojih se zdi smiselno uvesti sistem, ki bi zagotavljal ustrezno stopnjo varnosti in zdravja delavcev in varovanja okolja. V stabilnih tehnoloških okoljih je kar nekaj znanih sistemov, ki se ukvarjajo s to ali podobno problematiko, kot npr. standardi tipa ISO ali OHSAS. Ti sistemi se v ta namen zaradi svoje neprilagodljivosti in širine ne izkažejo kot najprimernejši.

Enoten sistem

Potreben je sistem, ki je zahteven, pa hkrati dovolj prilagodljiv, da se lahko implementira na vsa področja. Vplivanje na delovni proces mora biti pozitivno v vseh pogledih, povzročati mora minimalne administrativne zahteve in predvsem prevzeti obstoječe poslovne in administrativne tokove v podjetju, ne pa jih spreminjati, kar povzroča samo dodatne zahteve in nezadovoljstvo pri zaposlenih.

Vir slike: Pixabay.com

Takšen sistem je lahko standard SCC/SCP – varnostni standard za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo. Seveda je možno tudi kombiniranje standarda z vsemi ostalimi uveljavljenimi standardi (npr. tipa ISO ali OHSAS), ki jih pravzaprav dopolnjuje. Izhaja iz interesa poenotenja, primerjave in pregleda nivoja varnosti, ter izkazovanja le tega. Standard se je v začetkih predvsem pojavljal v industrijskih vejah, kjer je povečano tveganje za varnost, zdravje in varstvo okolja za zaposlene (kemijska industrija, podjetja, ki prevažajo nevarne snovi in skladiščijo nevarne snovi…).

Dokaz o usposobljenosti zunanjih sodelavcev

Podjetja, ki naročajo zunanje izvajalce za izvedbo posameznih nalog, potrebujejo dokaz, da ti izvajalci izpolnjujejo določene zahteve in standarde iz varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja na njihovih gradbiščih – deloviščih. Z dejstvom, da lastnina prinese določeno odgovornost se danes sooča vedno več investitorjev in zavest o tej odgovornosti se počasi utrjuje v zavesti ljudi. Časi, ko je investitor samo pokazal denar, nato pa na projekt pozabil, dokler v roke ni dobil ključa so mimo in takšna brezbrižnost se lahko hitro maščuje.

Investitorji se v praksi srečujejo s težavami pri preverjanju solidnosti izvajalcev. Dodatne težave predstavlja stalen pritisk na cene, ki najprej povzroči pomanjkljivosti na področjih varovanja delavcev in okolja. Investitor v težavah pogosto ostane sam, saj se nesolidni izvajalci hitro porazgubijo ali izginejo. Vedno pogosteje se tako dogaja, da je investitor prisiljen v preverjanje izvajalcev, kar pa povzroči dodatne stroške, velikokrat pa se pomanjkljivosti zaradi različnih razlogov (npr. neznanja investitorja, saj ne more obvladati vseh področij…) lahko tudi nenamerno spregledajo. Idealno za investitorja, naročnika bi seveda bilo, da bi lahko na podlagi enega lista papirja dobil dovolj verodostojno informacijo, da je lahko pri določenem izvajalcu v skladu s sistemom ALARA (As Low As Reasonably Achievable) brez skrbi. Če bi tako investitor že v fazi oddajanja dela »zahteval« certifikat SCC/SCP ali pa takšno zahtevo vnesel že v razpisno dokumentacijo, bi ubil kar nekaj muh na en mah.

SPLOŠNO O STANDARDU SCC/SCP

Prednosti imetnika SCC certifikata

Zaradi omenjenih težav in pomanjkanja vgrajene varnosti predvsem z vidika poslovodstva v podjetjih, se je oblikoval posebni normativ, tako imenovani SCC (varnostni-certifikat-izvajalca), ki omogoča certifikacijo varnostnega managementa. V splošnem pomeni pridobitev standarda za podjetje preglednost in izkazovanje politike varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Pridobitev standarda SCC ponuja tako naročniku-investitorju kot izvajalcu velike prednosti. Naročnik lahko pričakuje od izvajalca, ki opravlja določeno delo na njegovem gradbišču – delovišču, da ima takšno politiko poslovanja, da je varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja implementirano in učinkovito. Varnost in zdravje pri delu in preprečitev delovnih nezgod sta na prvem mestu, pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti zmanjšanja raznih stroškov zaradi sprejetja politike varnostnega managementa (npr. zaradi nižjega števila bolniških dni…). Pri odločitvi o uvajanju standarda moramo tako poleg neposrednih koristi (npr. manj delovnih nesreč…) upoštevati tudi veliko posrednih (npr. izogib morebitnim tožbam zaradi delovne nesreče zaradi krivde delodajalca ali pa zmanjšanje stroškov zaradi manjšega števila bolniških dni).

V bližnji prihodnosti bo vedno več podjetij, ki prevzemajo naročila na deloviščih drugih podjetij, morala uvesti SCC certifikat, saj so investitorji, naročniki, vedno bolj osveščeni in se tudi vedno bolj zavedajo svojih odgovornosti.

Namen standarda je, da v aktivnosti na področjih varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja, neposredno vključi tudi vodstvo. Preko vodstva, ki se pomembnosti vseh teh aktivnosti mnogokrat niti ne zaveda (prav tako pa tudi dolgoročnih koristi ne), pa vpliva na zaposlene. Tako se skrb za zaposlene in okolje dvigne na pomembnejše mesto v zavesti zaposlenih in s tem vpliva na kvaliteto dela, s tem pa vpliva posredno tudi na zadovoljstvo naročnikov storitev.

Za nekatera področja v razvitejših državah EU in Švici delo brez certifikata SCC/SCP niti ni več mogoče, oziroma imajo podjetja s certifikatom odločilno prednost, saj naročniki storitev področji varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in ekologije ne rabijo obravnavati s takšno mero oz. se lahko zanesejo na »ustreznost« izvajalca, ki se lahko izkaže s certifikatom SCC/SCP.

Uporaba standarda v praksi

Standard je v primerljivi obliki prva začela uvajati Nizozemska leta 1994. Leta 1995 se v Nemčiji uvede certificiranje standarda s strani nosilnega inštituta za akreditacijo TGA. V Avstriji je skrb prevzelo Ministrstvo za gospodarstvo. Hitro so sledile tudi druge države.

Na področjih varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja obstaja veliko nacionalne zakonodaje, ki pa je od države do države nekoliko različna. Da bi se lahko standard dovolj hitro prilagajal nenehno spreminjajoči se zakonodaji, hkrati pa bil v največji meri usklajen med državami in seveda medsebojno priznan, je bil uveden Komite SCC. V ta skupni komite so vključeni nacionalni komiteji, ki trenutno obstajajo v naslednjih državah: Belgija, Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Švica.

Kratica SCC (Sicherheit Certifikat Contraktoren) izhaja iz nemško govorečega področja. V drugih državah se lahko imenuje tudi drugače (npr. VCA na Nizozemskem).

Standard se trenutno uporablja predvsem v nevarnejših industrijskih okoljih (kemijska, predelovalna, lesna…) in se hitro širi tudi na druga področja. Predvsem pri delih v bližini kemijskih obratov (rafinerije, predelava,…), pri gradnji ali rekonstrukciji s pomočjo montažnih elementov, v papirni in celulozni industriji, v lesni in kovinsko predelovalni industriji, povsod kjer se izvajajo zahtevni tehnološki procesi ali pa je prisotna zahtevna delovna oprema ali tehnološke linije, kjer je skrb za varnost ključnega pomena za delo.

Vsebina standarda

Standard se v osnovi deli na dva dela:

 • Ciljna skupina I – podjetja, ki proizvajajo (proizvajalci) (SCC)
 • Ciljna skupina II – podjetja, ki posredujejo delovno silo (SCP)

Standard za I ciljno skupino SCC je dodatno prilagojen glede na velikost podjetij in nivo zahtevnosti:

SCC*- OMEJENI CERTIFIKAT
Ta omejeni certifikat presoja sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja direktno na delovnem mestu in je v praksi predviden za manjša podjetja (z do 35 zaposlenih, ki so povprečno zaposleni v letu, vključno z zaposlenimi za določen čas in praktikanti), ki ne najemajo podizvajalce.

SCC**- CERTIFIKAT BREZ OMEJITEV
Ta certifikat brez omejitev vključuje vse zahteve kot certifikat SCC*, vendar je tukaj nabor zahtev razširjen z novimi področji, enake zahteve pa so temeljiteje obdelane. Zraven presoje aktivnosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja direktno na delovnem mestu se tukaj presoja tudi celoten sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in odnosa do okolja v podjetju.

Namenjen je podjetjem, ki zaposlujejo nad 35 oseb in lahko nastopajo kot glavni izvajalci, podizvajalci oz. pogodbeni soizvajalci drugih izvajalcev ali pa tudi izvajajo samo določena dela s soizvajalci oz. podjetji z delovnimi pogodbami. Za takšna dela lahko podjetje najame samo podizvajalca, ki je preverjen skladno z zahtevami SCC/SCP. To pomeni, da v trenutku, ko se na neki ravni dela pojavi standard SCC/SCP je obveznost izpolnjevanja zahtev tudi za vse podravni.

SCCP- CERTIFIKAT BREZ OMEJITEV ZA PODROČJE PETROKEMIJE
Zraven zahtev in kriterijev, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev SCC**, je v tem primeru potrebno izpolniti tudi dodatne specifične zahteve, ki jih je potrebno izpolnjevati v petrokemični industriji in rafinerijah.

Podjetja z manj kot 35 zaposlenimi, ki imajo pridobljen SCC* ne smejo najemati podizvajalcev. Le te lahko najemajo samo tisti glavni izvajalci del ki so certificirani skladno z zahtevami SCC** ali SCCP.

Standard za II ciljno skupino obstaja samo v celoviti obliki.

SCP
Namenjen je podjetjem, ki posredujejo delovno silo. Praviloma nimajo svojih proizvodnih kapacitet, delavci običajno delajo na tuji delovni opremi in pri tujem delodajalcu.

Uvajanje standarda

Podlagi za uvajanje standarda sta listi za preverjanje (kontrolni listi – checklist), ki sta različni glede na vrsto standarda.

V fazi uvajanja standarda se preverja urejenost različnih področij. Za oba dela standarda so področja preverjanja prilagojena in sicer kontrolno listo za SCC delimo v 12, kontrolno listo za SCP pa 7 poglavij:

1. SCC:

 1. Varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja – politika, organizacija in vključevanje poslovodstva podjetja
 2. Analiza tveganja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. Celoletni akcijski načrt na področju varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja
 3. Šolanje informiranje in usposabljanje
 4. Varnostna, zdravstvena in okoljevarstvena komunikacija
 5. Načrtovanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja v odvisnosti od posameznega projekta
 6. Varstvo okolja
 7. Pripravljenost na kritična situacije
 8. Kontrole sistema varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja
 9. Svetovanje na področju medicine dela
 10. Nabava in testiranje strojev, naprav opreme in delovnih materialov
 11. Zagotavljanje storitev
 12. Prijavljanje, registracija in raziskovanje delovnih nesreč, skorajšnjih nesreč in kritičnih situacij

2. SCP:

 1. Varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja – politika, organizacija in vključevanje poslovodstva podjetja
 2. Analiza tveganja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. Celoletni akcijski načrt na področju varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja
 3. Šolanje informiranje in usposabljanje
 4. Varnostna, zdravstvena in okoljevarstvena komunikacija
 5. Ocenjevanje projektov s stališča varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja
 6. Oskrba na področju medicine dela
 7. Prijavljanje, registracija in raziskovanje delovnih nesreč, skorajšnjih nesreč in
 8. kritičnih situacij

V skladu s poglavji kontrolnega lista je potrebno za uvedbo in uspešno certifikacijo v skladu z zahtevami standarda uspešno odgovoriti na določeno število ključnih in pomožnih vprašanj. Za standard SCC* je potrebno odgovoriti na 27 ključnih vprašanj, za standard SCC** je potrebno odgovoriti na 40 ključnih vprašanj zraven teh je potrebno odgovoriti še na najmanj pet od devetih izbirnih vprašanj. Za standard SCCP je potrebno odgovoriti na 44 ključnih vprašanj zraven teh je potrebno odgovoriti še na najmanj tri od petih izbirnih vprašanj.

Za standard SCP je potrebno odgovoriti na 29 ključnih vprašanj in na tri od šestih izbirnih vprašanj.

Zraven ključnih in pomožnih vprašanj sta za certifikacijo nujna še dva elementa:

3. STATISTIKA NEZGOD

Po posebni metodologiji se obravnava pogostost delovnih nezgod in faktor, ki se izračuna, mora biti v določenih mejah. Na ta faktor vpliva število zaposlenih, statistka nezgod prejšnjih let in tendenca gibanja števila nezgod. Nezgode, ki so se zgodile na poti na delo ali iz dela se v metodologiji ne obravnavajo.

4. IZOBRAŽEVANJE

Nujen del standarda je tudi izobraževanje po posebnem programu. Program izobraževanja loči med:

 • krajšim izobraževanjem za sodelavce (delavci, monterji, strokovni delavci…)
 • daljšim izobraževanjem za neposredne vodje (delovodje, vodje skupin, vodje oddelkov, projektni vodje…).

V podjetju mora biti razumljiva delitev zaposlenih na sodelavce in operativne vodje, izobraženih mora biti najmanj 90% zaposlenih, ki so v podjetju več kot 3 mesece. Izobraževanje ima omejen rok veljavnosti in sicer ga je potrebno obnoviti po 5 letih. Preizkuse znanja lahko izvede samo pooblaščena in akreditirana inštitucija, ki za uspešno opravljen preizkus tudi izda potrdilo-certifikat.

Postopek certificiranja

Po postopku uvajanja standarda, ki tipično traja od 6 do 18 mesecev (glede na vrsto in obseg standarda in ob pomoči svetovalca), se podjetje, ki se želi certificirati, obrne k akreditiranemu SCC certifikacijskemu organu in zaprosi za ocenjevanje po postopku SCC, s čemer se prične postopek za prvo certificiranje. Certifikacijski organ, ki deluje v Sloveniji na področju tega standarda je TÜV AUSTRIA CERT GMBH (Tüv Austria servis d.o.o.).

Ob pričetku postopka za prvo certificiranje zahteva certifikacijski organ od naročnika vse odgovore na “zahtevana vprašanja” v skladu s kontrolno listo in k temu potrebno dokumentacijo, ki mu omogoči vpogled v delo poslovodnega organa na tem področju. Dokumentacijo je potrebno poslat izbranemu presojevalcu v pregled. Pregled dokumentacije se mora izvesti vsaj 6 tednov pred predvideno presojo. Tako za presojano podjetje zagotovljen čas za morebitno odpravljanje ugotovljenih neskladij.

Na željo presojanega podjetje lahko izvede tudi pred presojo sistema.

Po pregledu dokumentacije se lahko prične ocenjevanje oz. presoja. Po dogovoru se izdela načrt – terminski plan presoje, kjer se predvidi katera področja in/ali delovišča/gradbišča se bodo pri podjetju pregledala. Ocenjevanje se izvaja v okviru kriterijev SCC ali SCP, ki jih redno revidira skupni komite SCC.

Po uspešni presoji certifikacijski organ izda certifikat, kjer je navedeno za katera področja oz. dejavnosti in/ali enote podjetja certifikat velja. Periodični pregledi za vzdrževanje certifikata se opravljajo enkrat letno. Revizija celotne dokumentacije za vzdrževanje certifikata se opravlja na 3 leta.

ZAKAJ JE DOBRO, DA PRIDOBITE STANDARD SCC/SCP:

 • ker izkazujete svojo politiko varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja s standardom, ki je mednarodno priznan,
 • lahko nastopate na trgu EU in ste konkurenčnejši od ostalih podjetij, ki tega standarda še nimajo, saj ti ne morejo poslovati in izvajati del za podjetja, ki so standard že sprejela (kemijska industrija, papir celuloza, montažna podjetja…),
 • standard se hitro širi tudi na ostale dejavnosti,
 • imate pregled nad stanjem varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja, ki ga že tako morate izvajati v okviru zakonov,
 • na daljši rok znižate stroške zaradi različnih posrednih vplivov (npr. manj bolniških dni…).

ZAKAJ JE DOBRO, DA ZAHTEVATE STANDARD SCC/SCP:

 • ker izkazujete namen, da resno obravnavate varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja ter vam ni vseeno na kak način se bo delo izvedlo,
 • na podlagi certifikata se lahko z visoko gotovostjo zanesete, da bo izbrani izvajalec svoje delo opravil varno in okolju prijazno,
 • na podlagi certifikata lahko utemeljeno pričakujete, da zaradi svoje odgovornosti ne tvegate več, kot je potrebno,
 • imate pregled nad stanjem varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja,
  standard se hitro širi.

Standard SCC/SCP pomeni veliko prednost in dvig iz povprečja, ki je pomemben za uspešnost podjetja. Pridobitev standarda SCC/SCP postaja nujen korak za možnost konkuriranja pri pridobivanju del v razvitejših državah Evropske unije in je v mnogih primerih že neizpodbitna zahteva. Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo podobne zahteve pojavile tudi v Sloveniji in takrat bo prednost tistih, ki bodo na standard SCC/SCP mislili prej, lahko že odločilna.

Več informacij o uvedbi standarda SCC/SCP lahko pridobite na 02 331 84 44 ali preko el. pošte: info@civis.si.

Glede usposabljanja po standardu SCC pa pri ga. Maši Peršak na masa.persak@civis.si

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri